Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden welke betrekking hebben op de dienstverlening van Uitvaartverzorging Remco Hol


Artikel 1 Definities 

a. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden als hier bedoeld. 
b. Uitvaartverzorger: Remco Hol die zich verbindt de levering van zaken en/of diensten met betrekking tot een uitvaartverzorging overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever te leveren. 
c. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die mondeling of schriftelijk opdracht geeft of heeft gegeven voor het verzorgen van een uitvaart. 
d. Toeleverancier: de leverancier van de aan de uitvaartverzorger ten behoeve van het verzorgen van een uitvaart te leveren zaken en/of diensten. 
e. Uitvaartverzorging: de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of de (voorgaande) overbrenging van de overledene naar een door de opdrachtgever gewenst adres. 
f. Overeenkomst: de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst tot verzorging van een uitvaart. 

Artikel 2 Algemene bepalingen 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes en overeenkomsten waarbij de uitvaartverzorger zaken en/of diensten, al of niet door derde toeleveranciers geleverd en/of uitgevoerd, van welke aard ook aan opdrachtgever levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen uitvaartverzorger en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.  

Artikel 3 Overeenkomst 

3.1 De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Ondertekening door de opdrachtgever en de uitvaartverzorger van het aannameformulier en/of de, voor zover mogelijk, uitgewerkte kostenraming is daarvoor voldoende. 
3.2 Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan te tonen, dat op een andere wijze een overeenkomst, met gelijktijdige opgave van de inhoud van die overeenkomst, is tot stand gekomen. Ook in dat geval zullen de algemene voorwaarden van toepassing zijn. 
3.3 De uitvaartverzorger zal zo spoedig mogelijk na ondertekening van de uitvaartovereenkomst een kostenopgave verstrekken voor de opgedragen diensten. 
3.4 Indien voor bepaalde op te dragen dienstverleningen en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal de uitvaartverzorger geen of een richtprijs aangeven met vermelding ‘p.m.’ (pro memorie). De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen. 
3.5 Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave verlangt en/of de opdracht na prijsopgave niet onverwijld gewijzigd heeft, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of levering te betalen. 

 Artikel 4 Dienstverlening 

4.1 De uitvaartverzorger zal de overeenkomst met zorg en naar beste inzicht en vermogen conform de met de opdrachtgever overeengekomen afspraken en procedures en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hierbij worden behoudens wettelijke voorschriften anders verlangen, de wensen van de opdrachtgever zoveel mogelijk gerespecteerd. 
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de uitvaartverzorger het recht toeleveranciers in te schakelen. 
4.3 Opdrachtgever zal steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens, waarvan de uitvaartverzorger aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, aanleveren. 
4.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de uitvaartverzorger staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft de uitvaartverzorger in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.  
  
Artikel 5 Personalia 

5.1 De op de overeenkomst vermelde personalia van de overledene worden overeenkomstig gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze aangifte wordt gedaan door de uitvaartverzorger, tenzij anders overeengekomen. 
5.2 Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze de uitvaartverzorger daaromtrent onverwijld te verwittigen. 
5.3 Indien sprake is van een onjuiste vermelding zal de uitvaartverzorger bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding terecht aan de uitvaartverzorger worden toegerekend, dan is zij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 6 Levering 

6.1 Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden, dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk aan te leveren of goed te keuren. 
6.2 Alle drukwerk alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden wordt door de uitvaartverzorger verzorgd, tenzij anders overeengekomen. 
6.3 De uitvaartverzorger is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien en voor zover de noodzaak tot rectificatie aan hem te wijten is.
6.4 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en uitvaartverzorger. Bedoelde dagen en tijdstippen worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring van de beheerder(s) van de benodigde faciliteiten, waaronder religieuze gebouwen en begraafplaatsen c.q. crematoria.  

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst 

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een behoorlijke uitvoering aanpassing van de te verrichten werkzaamheden vergt, zal de overeenkomst in onderling overleg en met wederzijds goedvinden, voor zover mogelijk, worden aangepast. 
7.2 Een dergelijke aanpassing kan tot 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart worden verzocht. 
7.3 Indien de bedoelde aanpassing financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft zal de uitvaartverzorger de opdrachtgever hierover informeren. 
7.4 De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden gespecificeerd met de opdrachtgever verrekend. 

Artikel 8 Prijzen en betaling 

8.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
8.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever facturen binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. 
8.3 Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties, worden door opdrachtgever binnen 14 dagen bij de uitvaartverzorger schriftelijk en onderbouwd ingediend, doch schorten de betalingsverplichting niet op. 
8.4 De opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledenen heeft gehandeld. 
8.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. 
8.6 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling c.q. aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledig vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de wettelijke rente. 
8.7 De opdrachtgever kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld. 

Artikel 9 Ter beschikking gestelde zaken 

9.1 In het geval ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door de uitvaartverzorger aan opdrachtgever zaken ter beschikking zijn gesteld, draagt opdrachtgever er mede zorg voor dat deze zaken binnen maximaal 4 dagen na de uitvaart weer ter beschikking van de uitvaartverzorger staan. Indien door toedoen en/of nalatigheid van de opdrachtgever schade aan deze zaken wordt veroorzaakt, is hij verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten. 
  
Artikel 10 Aansprakelijkheid
 
10.1 De uitvaartverzorger aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. 
10.2 De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad overgedragen aan de uitvaartverzorger. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn aanvaardt de ondernemer geen aansprakelijkheid voor vermissing en/of beschadiging. 
10.3 De totale aansprakelijkheid van de uitvaartverzorger wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat ter zake de betreffende gebeurtenis door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 
10.4 In die gevallen waarin de schade niet valt onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering  van de uitvaartverzorger, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag terzake de begeleidingskosten van de uitvaartverzorger met een maximum van € 2.500,00. 
10.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de uitvaartverzorger meldt. 
10.6 De uitvaartverzorger is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
  
Artikel 11 Overmacht 

11.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, mede verstaan een al dan niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van de uitvaartverzorger, ziekte van personeel en alle overige van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de uitvaartverzorger geen invloed kan uitoefenen, als gevolg waarvan de uitvaartverzorger niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 

Artikel 12 Geschillen 

12.1 De rechter in de vestigingsplaats van de uitvaartverzorger is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de uitvaartverzorger het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 12.2 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 13 Toepasselijk recht 

13.1 De overeenkomsten tussen de uitvaartverzorger en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
Cookie instellingen